Ogólne warunki sprzedaży i dostawy 

INDUKAM Sp. z o. o. Mniszew 110, 26-910 Magnuszew / Polska

I. Zakres dostaw lub usług

1. Oferty składane przez dostawcę są zawsze bez uprzedzenia zmienne, o ile nie ma wyraźnego wskazania, że są one wiążące.

2. Zakres dostaw lub usług jest określany na podstawie pisemnych oświadczeń obu stron. Jeżeli umowa została zawarta bez takich wzajemnych deklaracji, miarodajne jest pisemne potwierdzenie zamówienia dostawcy lub usługodawcy (zwanego dalej „dostawcą”) lub, jeżeli nie wydano takiego potwierdzenia, pisemne zamówienie klienta.

3. Wszystkie dokumenty dołączone do ofert Dostawcy, takie jak rysunki, ilustracje, opisy itp. stają się wiążące tylko wtedy, gdy zostaną wyraźnie przywołane w potwierdzeniu zamówienia.

4. Dostawca zastrzega sobie nieograniczone prawa własności i prawa autorskie do ofert, kosztorysów, rysunków i innych dokumentów; mogą one zostać udostępnione osobom trzecim wyłącznie za uprzednią zgodą dostawcy. Rysunki i inne dokumenty należące do ofert muszą zostać niezwłocznie zwrócone na żądanie, jeżeli zamówienie nie zostanie złożone u dostawcy. Zdanie 1 i 2 stosuje się odpowiednio do dokumentów zamawiającego; mogą one być jednak udostępnione takim osobom trzecim, którym dostawca w sposób dozwolony przekazał dostawy lub usługi.

5. umowy dodatkowe są skuteczne tylko wtedy, gdy zostały potwierdzone w formie pisemnej.

II. Cena

Ceny są cenami bez opakowania, transportu i ubezpieczenia oraz bez podatku VAT, który zostanie naliczony według stawki obowiązującej w momencie dostawy.

III. Zachowanie tytułu prawnego

Towar pozostaje własnością dostawcy do momentu spełnienia wszystkich roszczeń wobec klienta wynikających ze stosunków handlowych. Wcześniej zastawienie lub przeniesienie w drodze zabezpieczenia jest zabronione, a odsprzedaż jest dozwolona tylko odsprzedawcom w zwykłym toku działalności pod warunkiem, że sprzedawca otrzyma zapłatę od swoich klientów.

2. Nabywca niniejszym ceduje na Dostawcę, w drodze zabezpieczenia, wszelkie roszczenia wobec osób trzecich, przysługujące Nabywcy w wyniku odsprzedaży.

3. Jeżeli tytuł własności Dostawcy wygasa w wyniku przetworzenia lub połączenia, uznaje się za uzgodnione, że tytuł własności do przedmiotu jednolitego przechodzi na Dostawcę proporcjonalnie (wartość faktury).

4. W przypadku naruszenia umowy przez Zamawiającego, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, Dostawca jest uprawniony do odebrania przedmiotu sprzedaży, a Zamawiający jest zobowiązany do jego wydania. Dochodzenie roszczeń z tytułu zastrzeżenia własności, jak również zajęcie przedmiotu dostawy nie jest uważane za odstąpienie od umowy.

IV. Warunki płatności

1. Płatności będą dokonywane z wolnej ręki w biurze płatniczym Dostawcy.

2. Klient może kompensować tylko te roszczenia, które są bezsporne lub zostały prawomocnie stwierdzone.

3. płatność przez kontrahenta jest uznawana za dokonaną dopiero wtedy, gdy dostawca może dysponować daną kwotą. W przypadku czeków, płatność uznaje się za dokonaną dopiero po ich realizacji. Przyjęcia lub weksle klienta uznaje się za zrealizowane dopiero po ich uhonorowaniu. Powstałe w związku z tym koszty, wydatki i odsetki ponosi klient.

4. W przypadku przekroczenia uzgodnionego terminu płatności dostawca nalicza odsetki za zwłokę w wysokości 3% za każde miesiąc.

5. Jeżeli odbiorca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych, dostawca ma prawo żądać natychmiastowej zapłaty całego pozostałego zadłużenia.

V. Termin dostawy

1. W odniesieniu do terminu dostaw lub usług miarodajne są pisemne oświadczenia obu stron. Zachowanie terminu zakłada terminowe otrzymanie wszystkich dokumentów, które mają być dostarczone przez Zamawiającego, niezbędnych zgód, zwolnień, terminowe wyjaśnienie i zatwierdzenie planów, przestrzeganie uzgodnionych warunków płatności i innych zobowiązań.

Jeżeli te warunki wstępne nie zostaną spełnione w terminie, termin zostanie odpowiednio przedłużony.

2. Termin uważa się za dotrzymany, jeżeli przesyłka operacyjna została wysłana lub odebrana w uzgodnionym terminie dostawy lub wykonania. W przypadku opóźnienia dostawy z przyczyn, za które odpowiada klient, termin uważa się za dotrzymany, jeżeli w uzgodnionym terminie nastąpi zawiadomienie o gotowości towaru do wysyłki.

3. Jeżeli niedotrzymanie terminu dostaw lub usług jest ewidentnie spowodowane mobilizacją, wojną, zamieszkami, strajkiem, lokautem lub wystąpieniem nieprzewidzianych przeszkód, termin ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

W przypadku niedotrzymania terminu z przyczyn innych niż wymienione w nr 3 ust. 1, Zamawiający i Dostawca mogą uzgodnić odszkodowanie za opóźnienie. Roszczenia odszkodowawcze nabywcy bez pisemnej zgody dostawcy są wykluczone. Nie dotyczy to zakresu, w którym odpowiedzialność jest obowiązkowa w przypadkach umyślnych. Prawo Nabywcy do odstąpienia od umowy po bezowocnym upływie okresu prolongaty przyznanego Dostawcy pozostaje nienaruszone.

4. W przypadku opóźnienia wysyłki lub dostawy na wniosek Nabywcy, Nabywca może zostać obciążony opłatą za magazynowanie. Opłata za przechowywanie zostanie uzgodniona pomiędzy Nabywcą a Dostawcą, przy czym poniesione koszty muszą zostać udowodnione.

Po zmagazynowaniu na żądanie Zamawiającego dostawę uważa się za zrealizowaną. Uzgodnione warunki płatności nie ulegają zmianie przez magazynowanie.

5. Dostawca ma prawo do realizacji i fakturowania dostaw częściowych lub zaliczkowych po zatwierdzeniu przez zamawiającego.

VI Przeniesienie ryzyka

1. Ryzyko przechodzi na zamawiającego najpóźniej w momencie wysłania dostawy lub dostawy częściowej z zakładu lub z magazynu, niezależnie od uzgodnionej dla dostawy podstawy cenowej/dostawczej.

2.Na życzenie i koszt zamawiającego dostawca ubezpiecza przesyłkę od stłuczenia, szkód transportowych i pożarowych.

3. Jeżeli wysyłka towaru opóźnia się na wniosek zamawiającego lub z przyczyn, za które odpowiada zamawiający, ryzyko przechodzi na zamawiającego w dniu, w którym towar jest gotowy do wysyłki. Dostawca jest zobowiązany do objęcia towaru ochroną ubezpieczeniową, o którą wnioskuje zamawiający, na jego prośbę i koszt.

VII Odpowiedzialność za wady

Dostawca ponosi odpowiedzialność za wady, w tym brak gwarantowanych właściwości, w następujący sposób.

1. wszystkie części lub usługi, które staną się niezdatne do użytku lub których użyteczność została znacznie ograniczona w okresie 12 miesięcy od daty uruchomienia (w przypadku pracy jednozmianowej), ale nie dłużej niż 15 miesięcy od daty gotowości do dostawy, na skutek okoliczności zaistniałej przed przejściem ryzyka, w szczególności z powodu wadliwej konstrukcji, złych materiałów lub wadliwego wykonania, zostaną według uznania dostawcy naprawione, wymienione lub dostarczone ponownie bezpłatnie. Dostawca musi zostać niezwłocznie powiadomiony na piśmie o wykryciu takich wad.

2. Zamawiający będzie przestrzegał ciążących na nim zobowiązań umownych, w szczególności uzgodnionych terminów płatności. W przypadku złożenia zawiadomienia o wadzie, płatności Kupującego mogą zostać wstrzymane w zakresie, który pozostaje w rozsądnej proporcji do zaistniałych wad.

Jeżeli umowa jest częścią jego działalności handlowej, Zamawiający może wstrzymać płatności tylko w przypadku stwierdzenia wady, co do której zasadności nie ma wątpliwości.

3. Zamawiający wyznaczy Dostawcy czas i możliwość rozsądnie wymaganą do usunięcia wady. Jeśli odmówi, Dostawca będzie zwolniony z odpowiedzialności za wady.

4. Jeżeli Dostawca dopuści do upływu przyznanego mu rozsądnego terminu bez usunięcia wady, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia (obniżki) stosownie do wady. 5.

5. Prawo Zamawiającego do dochodzenia roszczeń wynikających z wad przedawnia się we wszystkich przypadkach po upływie 12 miesięcy od daty zawiadomienia o wadzie. Jeżeli w tym terminie nie dojdzie do porozumienia, Dostawca i Zamawiający mogą uzgodnić przedłużenie tego terminu przedawnienia.

6.  Odpowiedzialność za wady nie dotyczy naturalnego zużycia, ani szkód powstałych po przejściu ryzyka w wyniku nieprawidłowego lub niedbałego obchodzenia się z urządzeniem, nadmiernych obciążeń, nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych, wadliwych prac budowlanych, nieodpowiedniego gruntu pod fundamenty oraz takich oddziaływań chemicznych, elektrochemicznych lub elektrycznych, które nie są zakładane w umowie.

7. Wyklucza się odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwych zmian i napraw dokonanych przez klienta lub osoby trzecie.

8. Okres gwarancji wynosi 3 miesiące w przypadku napraw i 6 miesięcy w przypadku dostaw lub usług zastępczych. Biegnie on co najmniej do momentu upływu pierwotnego okresu gwarancji dla przedmiotu dostawy. Okres odpowiedzialności za wady ulega przedłużeniu o czas trwania przerwy w eksploatacji spowodowanej koniecznością dokonania napraw, dostaw zastępczych lub usług zastępczych dla tych części, które z powodu przerwy nie mogą być celowo eksploatowane.

9. Postanowienia dotyczące okresów gwarancyjnych w punktach 1, 5 i 8 nie obowiązują, jeśli dłuższe okresy są przewidziane przez prawo.

10. Wyklucza się dalsze roszczenia Zamawiającego wobec Dostawcy i jego pomocników, w szczególności roszczenie o odszkodowanie za szkody, które nie powstały w samym przedmiocie dostawy lub szkody następcze. Nie dotyczy to sytuacji, gdy odpowiedzialność jest obowiązkowa, np. w przypadku obrażeń ciała lub szkód w prywatnym mieniu, na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt lub w przypadku winy umyślnej.

11. punkty 1 do 10 stosuje się odpowiednio do takich roszczeń zamawiającego o usunięcie wad, dostawę zastępczą lub odszkodowanie, które powstały w wyniku sugestii lub porad udzielonych w ramach umowy lub w wyniku naruszenia dodatkowych zobowiązań umownych.

W przypadku przewodów generatorowych i wzbudników wyłącza się obowiązek gwarancyjny i odpowiedzialność za wady.

VIII. Niemożność wykonania umowy

1. Jeżeli wykonanie usługi przez Dostawcę stanie się niemożliwe, Zamawiający może odstąpić od umowy.

Nabywca ma również prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Dostawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem świadczenia, a rozsądny okres karencji przyznany przez Nabywcę wraz z wyraźnym oświadczeniem o odmowie odbioru po upływie tego okresu karencji upływa bez rezultatu. Wszelkie dalsze roszczenia Zamawiającego, w szczególności dotyczące obniżenia ceny zakupu, odstąpienia od umowy lub odszkodowania za wszelkiego rodzaju szkody, są wykluczone w zakresie dozwolonym przez prawo.

2. W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w rozumieniu sekcji V ust. 3 warunków dostawy, o ile zmieniają one w sposób istotny znaczenie gospodarcze lub treść dostawy lub usługi lub mają istotny wpływ na działalność dostawcy, umowa zostanie odpowiednio dostosowana. Jeżeli nie jest to ekonomicznie uzasadnione, Dostawca ma prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części. Jeśli Dostawca zamierza skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, powinien poinformować o tym Nabywcę bez zbędnej zwłoki po uświadomieniu sobie konsekwencji zdarzenia, nawet jeśli początkowo uzgodniono z Nabywcą przedłużenie okresu dostawy.

IX. Miejsce jurysdykcji

1. Wyłączną jurysdykcją dla wszystkich sporów wynikających ze stosunku umownego jest Warszaw.

2. Do stosunku umownego stosuje się prawo polskie.

X. Ogólne warunki dostawy i zakupu

1. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszych postanowieniach zastosowanie mają Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży dla Produktów i Usług Branży Elektrycznej.

2.Wszelkie odstępstwa od Ogólnych Warunków Dostawy wymagają dla swej ważności wyraźnej zgody Dostawcy.

Warunki zakupu Zamawiającego stają się wiążące dopiero po ich wyraźnym potwierdzeniu przez Dostawcę.

XI. Wiążący charakter umowy

Umowa pozostaje wiążąca w pozostałych częściach, nawet jeśli poszczególne jej punkty są prawnie nieważne. Nie dotyczy to sytuacji, w której przestrzeganie umowy stanowiłoby dla jednej ze stron nieuzasadnione utrudnienie.